Δημοσιεύουμε Δελτίο Τύπου του Δήμου Αλμυρού σχετικά με τα θέματα της επόμενης συνεδρίασης των Συμβούλων τη Δευτέρα 7 Μαΐου.

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 7η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 18.00΄ μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

– Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α.- Συζήτηση για το νομοσχέδιο ΥΠ.ΕΣ. ενόψει της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ την 17-18/5/2018 στην Αθήνα.

– 3η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

– 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2018

– Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

Έγκριση της αριθ. 20/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων  της Επιχείρησης, οικον. έτους 2018.

Καθορισμός τιμής μονάδας για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους χρήστες των ειδικών κιβωτίων παροχής (pillar) εγκατεστημένων σε δημοτική έκταση της Τ.Κ. Αμαλιάπολης, για το έτος 2018 και τρόπος διάθεσης των ηλεκτρονικών καρτών, με τις οποίες λειτουργούν αυτά.

Έγκριση του κανονισμού Οργάνωσης και λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Αλμυρού.

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.64/2018 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου Αλμυρού, με τίτλο «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για το έτος 2018, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών».

Αποδοχή της αριθμ. 1724/159921/30-1-2018 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ/λίας και Στερεάς Ελλάδος για την έγκριση ή μη του αιτήματος του Δ.Σ.  του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Μορφωτική Σχολή Νεανίδων Στεργίου Γ. Στεργίου» με έδρα τον Αλμυρό Μαγνησίας  που αφορά την ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας του ανωτέρω ιδρύματος  με ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Αλμυρού.

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αλμυρού.

Έγκριση του 1ου ΠΚΝΤΜΕ και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2017»

Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου Καπή Ιωάννη του Σταύρου στον Αλμυρό.

Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου Νεοχωρίτη Βασιλικής στον Πτελεό.

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου για την παραχώρηση, του χώρου της Κεντρικής Πλατείας του Αλμυρού, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης την 17-6-2018.

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Σκακιστικού Ομίλου Αλμυρού.

Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου έτους 2018 και Ψήφιση –  διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων.

Προγραμματισμός εκδηλώσεων μικτής χορωδίας  του Δήμου  έτους 2018 και Ψήφιση –  διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων.

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Αλμυρού την 19-5-2018 με θέμα «Οι εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε. με τον Καναδά και την Νότια Αφρική για την Φέτα».

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Λαϊκών Αγορών) στους α) Βαλαμουτόπουλο Νικόλαο του Αναργύρου και β) Αντώνογλου Γεώργιο του Αλεξάνδρου.

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δέντρων στην περιφερειακή οδό Ευξεινούπολης, στο νεκροταφείο Ευξεινούπολης και στην πλατεία Αργιλλοχωρίου του Δήμου Αλμυρού.

Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση  υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Τ.Κ. Ανάβρας, Δήμου Αλμυρού του Αποστόλου Καπέλλου του Χρήστου, σε  διακατεχόμενη δασική έκταση.

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

 Νικόλαος Καλλές

 

 

 

www.almyros.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ