Το Εργαστήριο Δίγλωσσης Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Γλωσσολογίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017 ημερίδα-επιμόρφωση με τίτλο «Διγλωσσία/Πολυγλωσσία και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας». Η ημερίδα-επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Μ, στο Παραλιακό Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο από τις 18:00 έως τις 21:00μ.μ. Στόχος της επιμόρφωσης είναι η ανάπτυξη θεμάτων πάνω στην γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη των πολύγλωσσων παιδιών και η παρουσίαση των τρεχουσών εξελίξεων στον τομέα της διδασκαλίας της ελληνικής σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα και της διαπολιτισμικής ικανότητας στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Με την ολοκλήρωση της ημερίδας θα δοθεί βεβαίωση επιμόρφωσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ