Στην
πρόσληψη οκτώ ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας μέχρι πέντε μηνών, ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ, σύμφωνα με
την προγραμματική σύμβαση για το έτος 2016 μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για την πραγματοποίηση των Β’ και Γ’ θεατρικών
παραγωγών θα προχωρήσει ο ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το
Διοικητικό του Συμβούλιο. Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στις 14
Οκτωβρίου στη «Διαύγεια», ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους
ενδιαφερόμενους είναι 10 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της
δημοσίευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο
  των τίτλων σπουδών της ειδικότητας, όπως αναφέρονται στον πίνακα. Σε
  περίπτωση τίτλου σπουδών που εκδόθηκε στην αλλοδαπή, επίσημη μετάφραση
  αυτού στην Ελληνική Γλώσσα όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρ. 29 ΠΔ
  50/2001).
 3. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Προϋπηρεσίας στο αντικείμενο της ειδικότητας.
 4. Αποδεικτικά
  καλλιτεχνικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. Γίνονται δεκτά
  αυθεντικά έντυπα (κατάλογοι, προγράμματα, αποκόμματα εφημερίδων, βιβλία
  κ.λπ.), απλά φωτοαντίγραφα έντυπου υλικού και βεβαιώσεις με τη σφραγίδα
  του αρμόδιου φορέα, όπου αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου και το
  είδος της δράσης του.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία
  να δηλώνεται: Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες)
  ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του, η
  οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς του για την
  υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω
  ποινικού αδικήματος. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
  και ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα
  αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν
  επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί
  εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία του
ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός
Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»,
Διεύθυνση Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως,
Τ.Κ. 38446 Βόλος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24210 – 91191), όπου θα διατίθενται και
έντυπα αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται κατά τις εργάσιμες μέρες
και κατά τις ώρες από 09:00 έως 13:00.

Όπως προαναφέρθηκε, η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημερολογιακές ημέρες και
αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ