Περισσότεροι επιβάτες στο Λιμάνι του Βόλου – Αυξήθηκε η κίνηση κατά το 2018

Μπορεί οι κατάπλοι και οι απόπλοι των ακτοπλοϊκών σκαφών να ήταν λιγότεροι το 2018 στο λιμάνι του Βόλου, σε σύγκριση με το 2017, ωστόσο οι διακινηθέντες επιβάτες ήταν περισσότεροι. Περισσότερα ήταν και τα διακινηθέντα φορτηγά οχήματα με τα τέσσερα πλοία των γραμμών, όπως και τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα.
Στο μεταξύ δύο παγκόσμιοι κολοσσοί διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων φέρονται να ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βάση στο λιμάνι του Βόλου.

Κατά το 2018, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Λιμένα (ΟΛΒ), κατέπλευσαν στο λιμάνι του Βόλου 752 πλοία, έναντι 841 το 2017. Οι διακινηθέντες επιβάτες ήταν 348.664, έναντι 335.084 το 2017, από τις τρεις ναυτιλιακές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις ακτοπλοϊκές γραμμές, με τέσσερα σκάφη κατά μέσο όρο (δύο ταχύπλοα και δύο συμβατικά).

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινήθηκαν με τα πλοία, ήταν 10.946, έναντι 8.805 το 2017, ενώ τα διακινηθέντα ΙΧ επιβατικά οχήματα ήταν 42.698, έναντι 38.717 το 2017. Αντίστοιχα τα διακινηθέντα δίκυκλα ήταν 6.015, έναντι 6.443 το 2017. Με τα κρουαζιερόπλοια εξάλλου διακινήθηκαν στο λιμάνι του Βόλου 34.817 επιβάτες.
Στο μεταξύ επιμέρους δραστηριότητες του λιμανιού του Βόλου προτίθεται να εκχωρήσει το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, μέσω του Οργανισμού Λιμένα (ΟΛΒ), όπως άλλωστε θα πράξει και με τα υπόλοιπα δέκα περιφερειακά λιμάνια της χώρας.
Για το λιμάνι του Βόλου, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, υπάρχει ενδιαφέρον εκχώρησης της δραστηριότητας της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και μάλιστα από δύο κολοσσούς της παγκόσμιας αγοράς, τη Maersk και την Cosco.
Οι διαγωνιστικές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν και συνδυασμένες δραστηριότητες στο λιμάνι.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι αρμόδιο να καταθέσει τις προτάσεις των συμβούλων του για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δραστηριοτήτων του λιμανιού. Στη συνέχεια διαβουλεύεται για το λιμάνι με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. εντός εύλογων χρονικών πλαισίων, που σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να υπερβαίνουν το διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του πορίσματος των συμβούλων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια των ως άνω φορέων, που πρέπει να κινούνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα εκδίδεται και η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με τον καθορισμό του αντισταθμιστικού τέλους υπέρ του Οργανισμού Λιμένος. Η προηγούμενη έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου το ΤΑΙΠΕΔ να εκκινήσει τη διαγωνιστική διαδικασία.

Σε συνέχεια της διαβούλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, ως αποκλειστικός μέτοχος των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., αποφασίζει, κατά περίπτωση, επί της οριστικοποίησης του αντικειμένου της αξιοποίησης, μέσω σύμβασης υποπαραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης συγκεκριμένων ή και συνδυασμένων (στην ίδια υποπαραχώρηση) επιχειρησιακών μονάδων ή και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων για το λιμάνι. Ακολούθως εγκρίνει τα τεύχη για κάθε διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και το πρότυπο σχέδιο σύμβασης αξιοποίησης, επί του οποίου διεξάγεται η διαπραγμάτευση με τους υποψήφιους επενδυτές και κηρύσσει την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών. Μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υποβολή των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών, και σε συνέχεια της ανεξάρτητης αποτίμησής του, το ΤΑΙΠΕΔ ανακηρύσσει τον προτιμώμενο επενδυτή και αποστέλλει τον φάκελο του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη διενέργεια του απαιτούμενου προσυμβατικού ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 ν. 3986/2011.

Τέλος 5%
Ωστόσο το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων δραστηριοτήτων των δέκα περιφερειακών λιμένων εμποδίζεται από το Τέλος 5% επί του κύκλου εργασιών του παραχωρησιούχου, για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των οικείων οργανισμών λιμένων, μεταξύ των οποίων και του Βόλου. Το Τέλος αυτό δύναται με υπουργική απόφαση, να αυξηθεί, εάν απειληθεί η οικονομική βιωσιμότητα του λιμανιού.
Τα δέκα περιφερειακά λιμάνια είναι Οργανισμοί Α.Ε. και αν και οι μετοχές τους τελούν υπό την 100% ιδιοκτησία του ΤΑΙΠΕΔ, λογίζονται ως φορείς της γενικής κυβέρνησης, ενώ οι διοικήσεις τους είναι προϊόν πολιτικής επιλογής.

Ο παραχωρησιούχος θα καταβάλει ένα εφάπαξ τίμημα και ένα ετήσιο αντάλλαγμα, με βάση τους όρους που θα θέσει στις σχετικές προκηρύξεις το ΤΑΙΠΕΔ.
Σε κάθε σύμβαση υποπαραχώρησης, πέραν και ανεξαρτήτως του προβλεπόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, επιβάλλεται στον υποπαραχωρησιούχο αντισταθμιστικό/ανταποδοτικό τέλος υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υποπαραχωρησιούχου. Το ακριβές ύψος του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ταμείου. Το τέλος αυτό επιβάλλεται ανεξάρτητα, και επιπλέον από το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης, που καταβάλλει ο υποπαραχωρησιούχος. Προβλέπεται επίσης πως κατ’ εξαίρεση, το ύψος του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού Τέλους δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση και να υπερβαίνει το 5%, σε περίπτωση που με αντικειμενικό τρόπο τεκμηριώνεται ότι διακυβεύεται η βιωσιμότητα του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε.
Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να καταβάλλουν ένα μίσθωμα στο ΤΑΙΠΕΔ και ακόμα ένα μίσθωμα στον Οργανισμό Λιμένος. Μάλιστα το ύψος του μπορεί να ανέβει, εάν δεν είναι βιώσιμος ο Οργανισμός, επειδή, φέρ’ ειπείν, κάποια διοίκηση του δημόσιου οργανισμού θα αποφασίσει να προσλάβει προσωπικό, που δεν χρειάζεται ή να επενδύσει σε ζημιογόνο δραστηριότητα ή να κάνει υπερβολικές δαπάνες. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα κληθεί να δίδει περισσότερα στον Οργανισμό για να είναι βιώσιμος!