Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ της  Π.Ε.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς που τα αρδευτικά αντλητικά τους συγκροτήματα δεν πρόκειται να λειτουργήσουν κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους, λόγω εναλλαγής των ποτιστικών καλλιεργειών τους την τελευταία τριετία με ξηρική (επειδή επιβάλλεται η εφαρμογή της αμειψισποράς ) ή καταστροφής των από λόγους ανωτέρας βίας, να υποβάλλουν αίτηση για απαλλαγή των ελάχιστων ετήσιας χρέωσης (πάγια ΔΕΗ) στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (γραφεία: 342 Αθ. Μπλέτσας & 343 Ε. Νταμάγκα), πριν αρχίσει η περίοδος αρδεύσεων και όχι αργότερα από το τέλος Ιουνίου 2019.

      Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν και αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ.

Πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για απαλλαγή από τα πάγια της ΔΕΗ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ