Τις σχολικές μονάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καλεί με εγκύκλιό του το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ώστε να υποβάλλουν αίτημα εγγραφής τους ως νέα μέλη του.

Υπενθυμίζει ότι ήδη, σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης με την οποία, για πρώτη φορά, ορίστηκε το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο που έδωσε τη δυνατότητα λειτουργίας Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ορίστηκαν τα πρώτα 912 Δημοτικά Σχολεία που εντάχθηκαν στο Δίκτυο.

Όπως σημειώνει, ο ορισμός του Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών προέκυψε από τις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες Σχολικές βιβλιοθήκες, οι οποίες φιλοξενούνται σε αυτόνομο χώρο μέσα στα Δημοτικά Σχολεία και διαθέτουν εμπλουτισμένη συλλογή τεκμηρίων που συγκέντρωσαν οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων σχολείων με δική τους πρωτοβουλία. Στο Δίκτυο εντάσσονται σταδιακά οι νέες βιβλιοθήκες που δημιουργούνται.

Για την υποστήριξη κι ενίσχυση του Δικτύου, ο υπουργός Παιδείας υπέγραψε απόφαση συνολικού προϋπολογισμού 2.697.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 3.000 ευρώ ανά Σχολική Βιβλιοθήκη, μέσω της χρηματοδότησης των οικείων σχολικών Επιτροπών, διά των οποίων θα υλοποιηθεί η δράση για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και βιβλίων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ενεργοποίηση μετά από 32 χρόνια του ν. 1566 περί ίδρυσης σχολικών βιβλιοθηκών, η άμεση ανάπτυξη του Συστήματος Δικτύου 912 σχολικών Μονάδων που εντάσσονται σε αυτό, η ανακοίνωση της πρόσκλησης για διεύρυνση του Δικτύου με νέες Βιβλιοθήκες και η χρηματοδότησή τους από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΠΕΘ, «είναι πράξεις-ορόσημα στην ιστορία του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς συμπληρώνουν ένα έλλειμμα δεκαετιών, που στέρησε τη δυνατότητα από το σύγχρονο σχολείο να απαντήσει στις ανάγκες που προέκυψαν από τις μεταβαλλόμενες εξελίξεις στις τεχνολογίες, τις επιστήμες και τις τέχνες».

Επιπλέον, το υπουργείο καλεί τα σχολεία που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών σε δημιουργία αφίσας με θέμα τη βιβλιοθήκη τους. Η αφίσα θα περιέχει την ονομασία του σχολείου και το προτεινόμενο για τη βιβλιοθήκη του όνομα, ενώ η εικαστική δημιουργία είναι ελεύθερη. Η αφίσα θα δημιουργηθεί από τους μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο παιδαγωγικών και διδακτικών δραστηριοτήτων. Το ΥΠΠΕΘ μεριμνά ώστε ένα αντίτυπο από κάθε πρόταση να αποτελέσει το υλικό για έκθεση που θα προγραμματιστεί με πρωτοβουλία του. Στόχος της δράσης είναι η σύνδεση του χώρου της Σχολικής Βιβλιοθήκης με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και η ενεργή εμπλοκή των μαθητών σε αυτή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ