Την έναρξη νέων ειδικοτήτων για τα εξάμηνα 2018Α και Β στα Δημόσια ΙΕΚ προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότητες Δημοσίων ΙΕΚ Έτους Κατάρτισης 2018-2019 – πίνακας ειδικοτήτων προς έναρξη για το έτος κατάρτισης 2018 – 2019

Επισημαίνεται ότι κάποιες ειδικότητες μπορεί να προστεθούν/μεταβληθούν.

Ειδικότητες ΙΕΚ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ