Σε αναλυτική ενημέρωση για την Μελέτη:«Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου», επισημαίνοντας ότι  η καθυστέρηση στην υλοποίηση του ΓΠΣ Βόλου και Αγχιάλου, οφείλεται κυρίως στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή που αδράνησε σημαντικά με αποτέλεσμα παραλίγο να χαθούν οι μελέτες χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, προχώρησε ο αντιδήμαρχος Δόμησης, κ. Αθανάσιος Σταυρίδης

Η συνέπεια της νυν Δημοτικής Αρχής είναι ορατή και βρίσκει λύσεις με αποτελεσματικότητα, σημείωσε, παρουσιάζοντας όλα τα στάδια, με στοιχεία, της εξέλιξης του έργου, ως εξής:

 

Α. Ο Δήμος Βόλου έχει αναθέσει με το από 15-10-2008 ιδιωτικό συμφωνητικό στην εταιρεία: «Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για την Ανάπτυξη και Οικιστική ΑΕ» την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου» που περιλαμβάνει επιπλέον του Δ. Βόλου, τους όμορους πρώην Δήμους και νυν Δημοτικές Ενότητες, Ν. Ιωνίας, Πορταριάς, Αισωνίας, Αγριάς και Ιωλκού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, Ε.Π. ¨Θεσσαλία – Στ. Ελλάδα – Ήπειρος. Τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα, μεταξύ των οποίων και η παρούσα μελέτη (Άξονας Προτεραιότητας 4: « Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητας Ζωής στη Θεσσαλία») υπόκεινται σε ένα σφιχτό χρονικά πλαίσιο υλοποίησης που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής οδηγίες, στο τέλος του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, το οικονομικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί πριν τις 31-12-2015.

Η μελέτη του ΓΠΣ εκπονήθηκε σε δυο στάδια. Το Α΄ Στάδιο (ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης, διάγνωση προβλημάτων και τάσεων της περιοχής) υποβλήθηκε το 2009 στο Δήμο Βόλου ο οποίος το ενέκρινε με την με αρ. 363/2010 Απόφαση ΔΣ, με διάφορες παρατηρήσεις που έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Διαπαραταξιακή Επιτροπή που είχε συγκροτήσει και δόθηκε η εντολή έναρξης του Β1 Σταδίου.

Το Β΄ Στάδιο υποδιαιρείται σε δυο επιμέρους στάδια, το Β1 και το Β2 και περιλαμβάνει την πρόταση του ΓΠΣ (Στάδιο Β1) που οριστικοποιείται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες που προβλέπονται σε συνέχεια του Σταδίου Β1 (στάδιο Β2).

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Τμ. Πολ/κου Σχεδιασμού & Εφαρμογών)  απέστειλε με το με αρ. 1322/27370/9-9-2011 έγγραφό της παρατηρήσεις επί του Β1 Σταδίου της μελέτης οι οποίες κοινοποιήθηκαν στους μελετητές.

Με την με αρ. 64/2014 Απόφασή του, το ΔΣ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Β1 φάση της μελέτης, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του τελικού σχεδίου του ΠΔ του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου, καθώς και όλες τις πρόσθετες επισημάνσεις.

Κατόπιν, με το με αρ. 4173/3-6-2014 έγγραφο δόθηκε στους μελετητές η εντολή έναρξης της Β2 φάσης.

Οι μελετητές, αφού διαμόρφωσαν το Β2 στάδιο της μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην με αρ. 64/2014 Απόφαση ΔΣ Βόλου, παρέδωσαν το Β2 στάδιο στις 2-7-2014.

Η Β2 φάση, μετά την υποβολή της διορθώθηκε από την Υπηρεσία στα σημεία που υπήρχαν, εκ παραδρομής, αποκλίσεις από τα αναφερόμενα στην με αρ. 64/2014 Απόφαση του ΔΣ Βόλου. Οι διορθώσεις γνωστοποιήθηκαν στους μελετητές, οι οποίοι αφού προσάρμοσαν αναλόγως τη μελέτη την επανυπέβαλαν στην Υπηρεσία με το με αρ. Ε-ΕΛΛ_Α 33377/18-5-2015 έγγραφό τους.

Με την με αρ. 480/2015 απόφαση του το Δ.Σ. Βόλου παρέλαβε την Β2 Φάση της Μελέτης του ΓΠΣ Βόλου και με το με αρ. πρωτ. 5992/12-08-2015 έγγραφο της η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης διαβίβασε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας την παραπάνω μελέτη για έλεγχο και εισήγηση προς το ΣΥΠΟΘΑ. Επιπλέον, το Β2 Στάδιο της μελέτης διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 8625/20-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών για γνωμοδότηση.

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί πως ολοκληρώθηκε η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας της Β΄ Φάσης του ΓΠΣ Βόλου και στάλθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας για έλεγχο καθώς και η μελέτη ΣΜΠΕ στο Υπουργείο για έλεγχο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here